پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏

 
چکیده: ‏
مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت این شرکت مربوط به عملیات مرغداری، پرورش ‏طیور، تولید گوشت مرغ، تولید تخم مرغ، انواع جوجه یک روزه و کشت علوفه و تولید مواد ‏اولیه موردنیاز طیور می باشد. از مهمترین محصولات تولیدی این شرکت مرغ پرکنده تازه و ‏منجمد و محصولات فرآوری نظیر ران، سینه، و دل و جگر تازه و منجمد و محصولات ‏جانبی پا، پر خشک، و پودر گوشت ناشی از واحد پخت مازاد می باشد.‏
داده ها و اطلاعات پروژه از طریق حضور در شرکت و مراجعه به سایت شرکت و تجزیه و ‏تحلیل و ارائه نسبت های مالی و نمودارها با استفاده از تکنیک های رایج حسابداری و ‏کتابهای درسی انجام شده است. ‏
 
 
کلمات کلیدی:

نسبتهای مالی

نسبت یابی دوپان

نسبت سود نا خالص

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

مبنای تهیه صورت های مالی

 
 
 
مقدمه: ‏
آنچه که در این تحقیق آمده است به عنوان چکیده ای از رویه و روال ها و استاندارها و ‏سیستم حسابداری جاری و مورد استفاده در شرکت مزبور می باشد. که تلاش شده است ‏نمونه هایی از نقاط قوت و ضعف این واحد تجاری بیان گردد تا بتوان با ارائه پیشنهاداتی ‏مناسب به رشد و توسعه و بهبود هر چه بیشتر وضعیت واحد تجاری موردنظر کمک نموده و ‏قادر بوده باشم سطح معلومات شخصی خود را ارتقاء داده و هدف های تحقیق و تجزیه و ‏تحلیل از انجام این پروژه را برآورد کرده و مطلوبیت و اثربخشی آن برای شرکت و استفاده ‏کنندگان بعدی حفظ شده باشد.  ‏
 
 
 
فهرست مطالب :
عنوان                                                                          صفحه ‏
‏1) فصل اول
‏1-1- مقدمه ......................................................................................................1‏
‏1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................2‏
‏1-3- نحوۀ جمع آوری داده و اطلاعات ...........................................................3‏
‏1-4- معرفی شرکت...........................................................................................4‏
‏2) فصل دوم ‏
‏2-1 تاریخچه و فعالیت شرکت .........................................................................6‏
‏- مشخصات شرکت ..........................................................................................6‏
‏- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ............................................................6‏
‏2-2- ظرفیت تولیدی شرکت ...........................................................................8‏

‏2-3- تجزیه و تحلیل فرآیند تولیدی شرکت....................................................9 ‏

‏3) فصل سوم ‏
‏3-1- مدیریت منابع انسانی شرکت .................................................................13‏
‏3-2- چارت های فعلی سازمانی رده های مدیریتی ........................................17‏
 
‏4) فصل چهارم: ‏
‏4-1- تفسیری کلی از سیستم حسابداری موجود در شرکت ...........................19‏
‏4-2- تفسیری از بعد سودآوری شرکت .........................................................20‏
‏4-3- تجزیه و تحلیل و فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات در بانک اطلاعاتی.....22‏
‏5) فصل پنجم ‏
‏5-1- چالش های موجود فعلی در شرکت.................................................. ..24‏
‏5-2- تجزیه و تحلیل پیشنهادات در رفع چالشها ..........................................28‏
 
‏6) فصل ششم
‏6-1- مبنای تهیه صورت های مالی ..............................................................32‏
‏7) فصل هفتم ‏
‏7-1- صورتهای مالی مقایسه ای سه سال 83،84،85‏
‏- تراز نامه ......................................................................................................35‏
‏- صورت جریان وجوه نقد ............................................................................36‏
‏- صورت سود و زیان مقایسه ای ..................................................................37‏
‏- صورت بهای تمام شده محصولات ............................................................38‏
‏7-2- نمودارها ‏
‏- نمودار دایره ای مصرف مواد، دستمزد، سربار تولید برای سه سال مقایسه ای .............39‏
‏- نمودار مقایسه ای بهای تمام شده و فروش سه ساله...................................42‏
‏- نمودار میله ای صورت سود و زیان خالص سه ساله .................................43‏
‏- نمودار خطی صورت سود و زیان خالص سه ساله ....................................44‏
‏- نمودار خطی هزینه های فروش، اداری و عمومی ......................................45‏
‏- نمودار خطی هزینه مالی سه ساله ..............................................................46‏
‏8) فصل هشتم
‏8-1- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی سه ساله 83،84،85 ........................47‏
‏8-2- نموداری میله ای بر مبنای نسبت های مالی ارائه شده ‏
‏- نسبت جاری .............................................................................................50‏
‏- نسبت آنی .................................................................................................51‏
‏- نسبت دارائی جاری ..................................................................................52‏

‏- نسبت گردش دارائی ................................................................................53‏

‏- دوره وصول مطالبات ................................................................................54‏
‏- دوره گردش کالا ......................................................................................55‏
‏- دوره گردش عملیات ................................................................................56‏

‏- نسبت کالا به سرمایه ...............................................................................57‏

‏- گردش سرمایه جاری ..............................................................................58‏
‏- دفعات واریزی بستانکاری .......................................................................59‏
‏- دوره واریز بستانکاری .............................................................................60‏
‏- نسبت پوشش بدهی ................................................................................61‏
‏- نسبت بدهی به مجموع دارایی ها ...........................................................62‏

‏- نسبت سود نا خالص ..............................................................................63‏

‏- نسبت سود عملیاتی ...............................................................................64‏
‏- بازده فروش قبل از مالیات .....................................................................65‏
بازده ارزش ویژه ........................................................................................66‏
بازده دارایی قبل از مالیات .........................................................................67‏
نسبت یابی دوپان .......................................................................................68‏
‏- بازده سرمایه در گردش پس از مالیات ...................................................69‏
فصل نهم: ‏
‏9-1- نتیجه گیری .....................................................................................70‏