پاورپوینت و ارائه مطلب اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری

 
مقدمه 
یكی از مهمترین و جالب ترین فعالیتهای مدیریت٬ تصمیم گیری در مورد تعیین قیمتهای فروش است . تصمیم گیری در مورد قیمت محصولات ، عامل مهمی در تهیه و تنظیم بودجه فروش محسوب می شود. بنابراین ابتدا زیر بنای اقتصادی تصمیمات قیمت گذاری مورد بحث واقع می شود ; سپس چهار مدل اصلی بازار ومتغیرهای موثر بر تصمیم گیری در مورد قیمتها تشریح و مشخص  می شود و بالاخره مدلهای متنوعی كه به این منظور مورد استفاده مدیریت است ارائه می گردد.در انتها،طرزمحاسبه قیمتهای فروش در مدلهای متداول قیمت گذاری ٬ مورد بحث قرار می گیرد .    
 
 
کلمات کلیدی:

مدلهای اصلی بازار

مبانی اقتصادی قیمت گذاری

اطلاعات حسابداری مدیریت

 
 
 
فهرست مطالب
 
مبانی اقتصادی قیمت گذاری 
اقلام بهای تمام شده
سود و فروش مورد انتظار 
نرخ محصولات یا خدمات  
نوع صنعت  
شهرت یا اعتبار واحد تجاری 
خط مشی دولت 
روش مدیریت 
فعالیتهای رقبای تجاری 
نوع بازار 
روند عمومی اقتصاد 
مدلهای اصلی بازار 
رقابت كامل 
رقابت ناقص 
انحصار كامل 
رقابت چند قطبی  
رقابت كامل
رقابت ناقص 
انحصار كامل 
رقابت چند قطبی
سایر متغیرهای موثر بر قیمت گذاری  
سود قابل قبول 
نظارت ارگانهای دولتی 
محدودیتهای مدل 
محصولات نا مرغوب 
مدلهای قیمت گذاری در تولید و تجارت 
قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده بعلاوه درصدی به عنوان سود. 
قیمت گذاری بر مبنای اقلام متغیر بهای تمام شده . 
قیمت گذاری بر مبنای سود مورد انتظار  
قیمت گذاری سفارشات خاص    
قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده بعلاوه درصدی به عنوان سود:
 بهای تمام شده محصول
بهای تمام شده کامل
قیمت گذاری بر مبنای اقلام متغیر بهای تمام شده .
قیمت گذاری بر مبنای سود مورد انتظار 
قیمت گذاری سفارشات خاص    
نتیجه گیری